SMOK V8 Baby M2

SMOK V8 Baby M2

5 Pack

Fits SMOK Stick V8

Works for 25-45W

Best 35W

  • $15.99
  • $16.99